หุ้น

Nadiamode Stock

Jump to content

 • Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Windows Live Log In with Google      Sign In   
 • Create Account

Photo
* * * * * 1 votes

GEN

gen gen-w3 gen-w4

 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 nadia

nadia

  Administrator

 • Administrators
 • 2,021 posts

Posted 08 March 2013 - 08:44 AM

GEN : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 
 
ตลาด    SET
กลุ่มอุตสาหกรรม    อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก    29 มี.ค. 2534
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์    10.00 บาท
หุ้นสามัญ    
     ทุนจดทะเบียน    24,705,038,590.00 บาท
     ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    15,313,845,540.00 บาท
 
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.    1,531,384,554 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว    1,531,384,554 หุ้น
 
 
ลักษณะธุรกิจ
 
 
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 
บทวิเคราะห์หุ้น GEN
 
Hidden Content
You'll be able to see the hidden content once you reply to this topic.

..


#2 nadia

nadia

  Administrator

 • Administrators
 • 2,021 posts

Posted 08 March 2013 - 08:45 AM

วันที่/เวลา     08 มี.ค. 2556 06:44:33    
     หัวข้อข่าว    เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้,ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (GEN-W4),เพิ่มทุน,ลดทุน    
     หลักทรัพย์    GEN    
 
     
การลดทุน                                           
 
เรื่อง                                               : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)                     : 30.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)                    : 0.90
หมายเหตุ                                            :
มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น 
จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.90 บาท
เพื่อลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________
 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                      
 
เรื่อง                                               : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                        : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                        : 30.00
หมายเหตุ                                            :
มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจ
ากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 30 บาท
ในกรณีมีเศษหุ้นให้คำนวณในระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
ให้พิจารณาการปัดเศษในลักษณะการคำนวณระบบของทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
 
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           
 
เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 51,046,152
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 51,046,152
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)              : 10 : 1
                                                  
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั พย์แปลงสภาพ (Record date)  : 08 เม.ย. 2556
 
    วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น              : 09 เม.ย. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ              : 04 เม.ย. 2556
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00 (แจกฟรี)
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (GEN-W4)
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1
 
        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 1.20
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :
    3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4
 
 
 
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 1,276,153,795
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 1,276,153,795
    อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)              : 2 : 1
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (GEN-W4)
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1
 
        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 1.20
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :
    3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ                                            :
มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 
จำนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังนี้
 
- ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวน 51,046,152 
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 
- ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 2 หุ้น 
จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีจำนวน 1,276,153,795 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 
 
ระยะเวลาเสนอขาย : 
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอีย
ดต่อไป
______________________________________________________________________
 
การเพิ่มทุน                                          
 
เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 07 มี.ค. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 2,552,307,590
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 1 : 5
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 0.75
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                              : วันที่ 18 เม.ย. 2556 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2556
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 08 เม.ย. 2556
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 09 เม.ย. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 04 เม.ย. 2556
จัดสรรให้กับ                                        : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 2,500,000,000
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 1,327,199,947
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 11,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 6,390,507,537
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 6,390,507,537
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 30.00
หมายเหตุ                                            :
มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
 
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,552,307,590  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นเพิ่มทุน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
ในวันที่ 8 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225
ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2556
ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2556
 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเ
ดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights)
ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน
จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน
โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้คำนึงถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดส
รร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแ
ละผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,000,000 หุ้น 
ที่จะสำรองไว้สำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ GEN-W3
 
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.90 บาท 
(มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการลดทุน)
ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue) ตามข้อ 1)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
และกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นักลงทุน อนึ่ง
นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 
ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) 
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,500,000,000
หุ้นดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีนักลงทุนรายใดซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้
นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(Tender Offer)

..


#3 menglover

menglover

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 4 posts

Posted 08 March 2013 - 09:09 AM

ช่วยอธิบายง่ายๆแบบมีตัวอย่างหน่อยได้มั๊ยครับ
มีผลอย่างไรกับราคาหุ้นบ้างเอ่ย สมมติว่ามีอยุ 100000 หุ้นก็ได้ครับ
น่าจะเกิด dilute ขนาดไหนครับ

#4 nadia

nadia

  Administrator

 • Administrators
 • 2,021 posts

Posted 08 March 2013 - 09:21 AM

GEN-W4

 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4”)
 
1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขาย
 
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4” หรือ “GEN-W4”)
ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4
จำนวน : ไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย
 
วิธีการเสนอขาย : 
 
1. จัดสรรให้แก่ให้แก่ผุ้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนส่วน 10 หุ้นเดิม (หุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
2. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ : 1.20 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์)
 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุด ของการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี คือใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีอายุครบ 3 ปี โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีอายุครบ 3 ปี
 
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1,327,199,947 หุ้น
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ การปรับสิทธิ : เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 ด้อยไปกว่าเดิม ซึ่งการปรับสิทธิดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
 
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1) ถึง 5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ด้อยไปกว่าเดิม
 
ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 4) (ข) ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น
ผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
 
ระยะเวลาเสนอขาย : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
 
2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผุ้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ ในครั้งนี้
 
2.1 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ GEN-W4 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2.2 การออกและเสนอขาย GEN-W4 ให้แก่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อด้านสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไร (Control /
Earning Dilution) และผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังนี้
 
ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
 
ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม GEN-W4 นี้ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม GEN-W4 ทั้งจำนวน
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไร (Control/Earning Dilution) จะเท่ากับ ร้อยละ 46.43
ของสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่เดิมของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้คิดหุ้น PP)
 
ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution)
 
ผลกระทบด้านราคาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะสามารถคำนวณได้ ดังนี้
 
Price Dilution = (P0-P1)/P0
 
โดยที่ P0 = ราคาหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย GEN-W4
P1 = ราคาหุ้นหลังการออกและเสนอขาย GEN-W4 ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสูตรนี้:
 
(P0Q0+PEQE)/(Q0+QE)
 
โดยที่ Q0 = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขาย GEN-W4 ในครั้งนี้
PE = ราคาเสนอขาย GEN-W4 บวกกับราคาใช้สิทธิของ GEN-W4
QE = จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ GEN-W4
 
ทั้งนี้ หากทำการคำนวณตามทฤษฏีโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย “ราคาตลาด" คือราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วันทำการติดต่อกัน (ได้แก่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 4 มีนาคม
2556) ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (คือวันที่ 7 มีนาคม 2556) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.57
บาท (หนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ดังนั้นราคาหุ้นหลังการออกและเสนอขาย GEN-W4 จะเท่ากับ 1.40 บาท ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ
ผลกระทบด้านราคาหุ้นที่ลดลงประมาณร้อยละ 10.94 จากราคาตลาด
 
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อ
กฎหมายและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามเกณฑ์ที่กำหนด
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการ

 • Adirek Charoensuk and Kanya Naka like this

..


#5 Supers Smart

Supers Smart

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 10 posts

Posted 04 April 2013 - 03:03 PM

กรณีไม่เพิ่มทุน gen จะมีผลยังไงครับ#6 nadia

nadia

  Administrator

 • Administrators
 • 2,021 posts

Posted 04 April 2013 - 05:53 PM

ไม่เพิ่มทุน

 

1. เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

2. แต่ราคาหุ้นจะลดลง เพราะไดลูทจากการเพิ่มทุนและแจกวอร์ฟรี

 

วันนี้ ถ้าไม่เพิ่มทุน มูลค่ารวมของหุ้น GEN น่าจะขาดทุนไปแล้วอย่างน้อย 50%


..


#7 Supers Smart

Supers Smart

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 10 posts

Posted 05 April 2013 - 01:14 PM

.ใช่ครับขาดทุนเกิน 50 เปอร์เซนต์ แบบนี้ควรเพิ่มทุนดีหว่าหรือป่าวครับ#8 momo

momo

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 24 posts

Posted 05 April 2013 - 08:14 PM

ราคาเหมาะสมของน้องเจนนี่ควรอยู่ที่เท่าไหร่คับคุณ นาเดีย ผมคำนวนไม่ถูกเลย งงมาก#9 เด็กหัดเม่า

เด็กหัดเม่า

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 28 posts

Posted 05 April 2013 - 09:37 PM

GEN ตัวนี้ ผมเคยแนะนำไป เมื่อหลายวันก่อน ตอนราคา 1.18 ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าซื้อไว้หรือป่าว

แต่ขอแนะนำ อย่าเล่นตัว ช่วงนี้ เพราะราคาเเพงเกินไป

ที่ราคาขึ้น อาจมีหลายๆ ปัจจัย เพราะในมุมมองของผม มันยังคงเป็นหุ้นปั่น เมื่อราคาขึ้นสูงสุดแล้ว ก็ต้องลงมาต่ำสุด

คุณลองคิดดูนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Force SELL ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.8 ใช้เวลาไม่ถึง 1อาทิตย์ สามารถเป็น 1.5 ได้ เเบบนี้ ไม่ได้โตตามผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างแน่นอน

แต่เป็นเพราะเติบโต ตาม NVDR ที่เข้าเก็บสะสม ในช่วงเวลาที่หุ้น GEN ลง ถึง ณ จุดต่ำสุด#10 momo

momo

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 24 posts

Posted 06 April 2013 - 04:06 PM

เด็กหัดเม่า คับจริงๆราคามันลงอยู่คับ ที่เห็นราคานี้เพราะเขารวมพาร์ จาก 10 เป็น 30 ใครมีหุ้น หุ้นจะเหลือ 1 ใน 3 แต่ราคาจะขึ้นไป 3 เท่าครับ และตอนนี้ราคาลงอยู่คับไม่ใช่ขึ้น ไดลูทเพราะเพิ่มทุน ที่เห็นขึ้นเมื่อวานผมว่าเขาปั่นมาให้คนเพิ่มทุน

#11 momo

momo

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 24 posts

Posted 06 April 2013 - 04:09 PM

สรุปง่ายๆครับ จะรวมพาร์ จาก 10 เป็น 30 ใครมีหุ้น หุ้นจะเหลือ 1 ใน 3 แต่ราคาจะขึ้นไป 3 เท่าครับ เช่น 1.1 ก็จะไป 3.3 แต่จำนวนหุ้นจะเหลือแค่ 1 ใน 3 ของพอร์ต แล้วเพิ่มทุนที่พาร์ 30 บาท 1 หุ้นเดิมที่รวมพาร์แล้ว ซื้อได้ 5 หุ้น คือ ใช้เงิน 0.75 คูณ 5 หรือ 3.75 บาท เฮียเลยมองว่ายังไงก็ราคาหลังรวมพาร์จะมากกว่านี้แน่นอนให้เม่าออกของ ขายเอามาเพิ่มทุน หรือควรอยู่ 1.3-1.4 รวมพาร์จาก 10 เป็น 30 ราคาจะกระโดดไป 3.9 ถึง 4.2 เปิดชองให้เม่าเพิ่มทุน และ ได้ warrant หลังจากนั้นลดพาร์เหลือ 0.90 นั่นคือ เหมือนบริษัท IPO ใหม่ หนี้หมด ขาดทุนสะสมเกือบเกลี้ยง แล้ว PP ให้กลุ่มวัสดุรายใหญ่มาถือ 2,500 ล้านหุ้น ในราคา 90% ของราคาหลังเม่าเพิ่มทุน เหมือนนางร้ายคนนี้จะกลายเป็นนางเอกในทันใด ยกเว้นกรณีเดียวคือ ผู้ถือหุ้นล้มแผนไม่อนุมัติ งานนี้เธอคงต้องออกนอกวงการ แต่เกมส์นี้โหดจริง ขนาดเฮียรับมา 1.40 ยังเลือดไหลซิบๆ แต่จากโครงสร้างที่คำนวณรวมพาร์แล้วยังไงต้องมากกว่า 3.75 แน่นอน ไม่งั้นเม่าไม่มีเงินใส่ให้นะ ยังไงก็ต้องผงกขึ้นมาครับ วันนี้จะดเพิ่มไปแถว 1.10 ยังหลุดแนวรับนี้อีก แต่จากเหตุผลข้างต้น เฮียว่าเกมส์ต้องออกมาแบบนี้ พิจารณาเองนะครับ  

เฮียjjs คำนวนไว้ให้ 3.75 อัพ

 คุณนาเดียเห็นด้วยไหมคับ


 • Ketchat Jamrutnet likes this

#12 เด็กหัดเม่า

เด็กหัดเม่า

  Newbie

 • +Members
 • Pip
 • 28 posts

Posted 07 April 2013 - 11:07 AM

เด็กหัดเม่า คับจริงๆราคามันลงอยู่คับ ที่เห็นราคานี้เพราะเขารวมพาร์ จาก 10 เป็น 30 ใครมีหุ้น หุ้นจะเหลือ 1 ใน 3 แต่ราคาจะขึ้นไป 3 เท่าครับ และตอนนี้ราคาลงอยู่คับไม่ใช่ขึ้น ไดลูทเพราะเพิ่มทุน ที่เห็นขึ้นเมื่อวานผมว่าเขาปั่นมาให้คนเพิ่มทุน

อ่ออ ขอบคุณครับ ผมไม่รุ้นะนิ ว่าเพิ่มทุน 555 รุ้แค่ว่า มันปั่น

แสดงว่า มันกำลังล่อเม่า ติดดอยใช่มั้ยครับ0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users


This topic has been visited by 19 user(s)


  +Nim Ja, +n1122, +Ketchat Jamrutnet, +Luecha Chirawanich, +momo, +Ekkarat, +nonnnn, +daneszac, +Nuttakorn Vinijcharoensri, +Supers Smart, +KM Ws, kloysri, +Peter Adams, +โสภณ ทองดี, +monopsyche, +babyck2, nadia, +Sakchai Muanchanphen, +Nattakritta Limpasuwanna